UNICODE TRAINING FOR 2 NOR STUDENTS

கற்றலில் ஆர்வமா? அல்லது ஆழ்ந்த கற்றலா?

இணையத்துக்குப் போனாலே இன்பம்தான்.

தோழிக்கு உதவுவதில் இருக்கும் மகிழ்ச்சிக்கு அளவில்லைதான்.

0 comments: