விடுமுறை வீட்டுப்பாடம்

தாள் 1

2 விரைவு

“அ” பிரிவு (கடிதம்)

1. பின்வரும் இரண்டு தலைப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 120
சொற்களுக்குக் குறையாமல் கடிதம் ஒன்று எழுதுக
(20 மதிப்பெண்கள்)


(கடிதத்தில் உமது பெயரையும் முகவரியையும் குறிப்பிடாமல், ‘இராதா’ என்னும் புனைபெயரையும், புளோக் 607, அங் மோ கியோ அவென்யு 4, #02-1281, சிங்கப்பூர் 560607 என்னும் முகவரியையும் குறிப்பிடுக.)


1. உன் பள்ளியின் பரிசளிப்புத் தினம் எவ்வாறு கொண்டாடப்பட்டது என்பதை விளக்கி உன் தோழன்/தோழிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுக.

2. புகை பிடித்த குற்றத்திற்காகத் தண்டிக்கப்பட்ட உன் தோழன்/தோழிக்கு அறிவுரை கூறி ஒரு கடிதம் எழுதுக.


“ஆ” பிரிவு (கட்டுரை)


2. கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தலைப்புகளுள் ஏதேனும் ஒன்றைப்பற்றி 260 சொற்களுக்குக் குறையாமல் ஒரு கட்டுரை எழுதுக. (50 மதிப்பெண்கள்)

4. தமிழ் முரசு பத்திரிகையில் வெளிவந்த உன்னைப் பாதித்த ஒரு செய்தி.

5. நீ செய்யாத குற்றத்திற்காக தண்டிக்கப்பட்ட ஒரு சம்பவம்.


6. குற்றம் புரியும் இளைஞர்களின் எண்ணிக்கை பெருகி வருவதற்கான காரணங்கள் என்னவென்று நீ நினைக்கிறாய் என்பதை விவரித்து எழுதுக.
முற்றும்